Informace o zpracování osobních údajů

 • Vážení žadatelé, příjemci nadačního příspěvku a obchodní partneři,

  tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Nadací ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.  

  Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v Nadaci ČEZ na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a také na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje Nadace ČEZ o vás shromažďuje, a to v souvislosti s projednáváním žádosti o nadační příspěvek, se sjednáním smlouvy o nadačním příspěvku a jeho využitím a dále v souvislosti s poskytováním mobilní aplikace „EPP“ Pomáhej pohybem, případně s dalšími obchodními vztahy mezi námi.

 • Správcem vašich osobních údajů je Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 462 (dále jen “Nadace“).

 • Shromažďujeme a zpracováváme především údaje zástupců žadatelů o nadační příspěvky, dále příjemců nadačních příspěvků, pokud jimi jsou fyzické osoby, anebo zástupců příjemců nadačních příspěvků, pokud jimi jsou právnické osoby. Shromažďujeme a zpracováváme také osobní údaje poskytovatelů služeb jako našich obchodních partnerů. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například zástupců právnických osob, včetně členů statutárních orgánů, případně zaměstnanců našich obchodních partnerů. Dále zpracováváme osobní, kontaktní a lokalizační údaje uživatelů mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem, pokud nám uživatelé této aplikace sami takovéto údaje sdělí.

  Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ke splnění našich právních povinností a případně k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou smluvní anebo obchodní spolupráci.

  Nadace zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní údaje
  • Další údaje
 • V Nadaci považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti nebo IČO;
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • Zpracováváme také údaje, které vyplývají z povahy naší spolupráce, nebo nám je v průběhu spolupráce sdělujete. Za takové další údaje považujeme zejména:

  • číslo bankovního účtu, podpis, údaje o zdravotním stavu, lokalizační údaje, fotografie;
  • další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo příslušného právního předpisu, případně obrazový či zvukový záznam.
 • Získané osobní údaje naše Nadace používá zejména pro následující účely:

  • jednání o nadačním příspěvku, uzavření a plnění smlouvy;
  • vedení evidence poskytnutých nadačních příspěvků;
  • uzavření a plnění smlouvy o obchodní spolupráci;
  • vedení evidence obchodních partnerů;
  • zajištění provozních činností;
  • účetní a daňové účely;
  • provozování mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem
  • informování příslušných státních orgánů.

  V praxi se nejčastěji setkáte s následujícími situacemi:

 • Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové smlouvy. Abychom mohli takovou smlouvu uzavřít, potřebujeme znát vaše jméno, datum narození nebo IČO a kontaktní údaje. Další okruh údajů závisí na typu obchodní spolupráce, která je předmětem smlouvy.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro přípravu smlouvy
 • Máme zájem na udržování korektních vzájemných vztahů, naplňování sjednané smlouvy a s tím související komunikaci, které jsou obvyklé mezi smluvními partnery. Vaše požadavky se mohou vedle našich smluvních vztahů týkat i uplatňování vašich práv v záležitostech ochrany osobních údajů.

  Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • pro plnění smlouvy
 • Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění našich účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH a další české účetní a daňové zákony, a z důvodu povinných hlášení regulačním orgánům.

  Z jakého důvodu zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
 • Shromažďujeme a zpracováváme vaše identifikační, kontaktní a lokalizační údaje, pokud nám sami, jakožto uživatelé této mobilní aplikace tyto údaje poskytnete. V ostatních případech sbíráme pouze anonymní lokalizační údaje mobilních zařízení bez možnosti identifikace konkrétního uživatele, a to za účelem sběru a následného přidělování bodů jakožto podpory daného projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem.

 • V souvislosti s posuzováním některých žádostí o nadační příspěvky může být užitečné doprovodit takovou žádost využitím vašich fotografií a dalších osobních údajů nad rámec potřeby sjednání smlouvy o nadačním příspěvku, což však bez vašeho souhlasu nebude možné. Například v situaci, kdy jste jako fyzická osoba cílovým příjemcem takového příspěvku a prostředky pro tento příspěvek může po uveřejnění vašich osobních údajů na webové stránce Nadace, případně pomocí aplikace EPP – Pomáhej pohybem, na základě samostatného rozhodnutí sdružit více osob, např. zaměstnanci společností Koncernu nebo Skupiny ČEZ.

  Zpravidla půjde o fotografie, na kterých jste jednoznačně identifikovatelní, doprovázené bližšími informacemi o vaší osobě a případně i o vašem zdravotním stavu, přičemž využití těchto osobních údajů může prostřednictvím interní nebo externí komunikace zaměřené na možné sdružení dárců přispět k získání vyššího příspěvku.

  O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší Nadaci souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu. 

  Bude jen na vašem svobodném rozhodnutí, zda nám souhlas udělíte, nebo se rozhodnete opačně. Kladné vyřízení žádosti o nadační příspěvek není žádným takovým souhlasem podmíněno a nikdo vás nebude k jeho udělení jakýmkoliv způsobem nutit.

  Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a tento souhlas odvolat způsobem, o kterém budete v textu souhlasu informován.

 • Naše Nadace získává vaše osobní údaje především od vás v rámci zpracování žádosti o nadační příspěvek, případně jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. A také používáním aplikace EPP – Pomáhej pohybem, pokud nám to jejím nastavením umožníte.

  Vždy vás informujeme o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí nadačního příspěvku a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Nadací a také významně zefektivní poskytování služeb.

  Vaše osobní údaje můžeme také získávat od zástupců žadatelů o nadační příspěvky, od zástupců příjemců nadačních příspěvků, z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy.

 • V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a podobných.

 • Nadace zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.  

  Ochrana vašich údajů v Nadaci je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

  Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší Nadace a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými společnostmi jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou smluvně zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany. K takovému zpracování vašich osobních údajů může docházet bez vašeho souhlasu.

 • Název Adresa sídla IČO
  ČEZ, a. s. Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 45274649
  ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 26470411
  ČEZ Korporátní služby, s.r.o.  28. října 3123/152, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 26206803

  Ke zpracování vašich údajů mimo společnosti Koncernu ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele archivačních služeb,
  • náhradní dodavatele nebo poskytovatele služeb,
  • poskytovatele nebo příjemce služeb, souvisejících s plněním smluvních nebo zákonných povinností Nadace.
 • Na webových stránkách naší Nadace jsou především k analýze návštěvnosti využívány soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme zejména s naší mateřskou společností ČEZ, a. s. Podrobnosti o nastavení cookies a jejich funkcích, včetně udělení nebo odebrání vašeho souhlasu s jejich využitím, jsou k dispozici v Informaci o webu.

 • Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o Finanční úřad, soudy, státní zastupitelství a Policii ČR. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

 • Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme v počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

 • Osobní údaje shromažďované naší Nadací jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

 • Naše Nadace uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dokončení sjednaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu smluvního vztahu v rámci vzájemné spolupráce, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

  Při nakládání s vašimi údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidla datové minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme. Současně si nastavujeme striktní vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že tyto vaše údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni.

  U velké části smluvních vztahů musíme zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z právních předpisů upravujících jednotlivé druhy daní a s nimi související daňové řízení. Podle těchto právních předpisů jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji, vztahující se k poskytnutým vybraným službám, 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Obecně tak většinu základních údajů a údajů o našich smluvních vztazích jsme povinni uchovávat na základě těchto právních předpisů.

  V případech žádostí, u kterých nebyl nadační příspěvek schválen, uchováváme osobní údaje po dobu čtyř let od jejího zamítnutí. Pokud došlo ke schválení žádosti a sjednání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, uchováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně čtyři roky po jeho ukončení.

  Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, uchováváme tyto údaje po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání vašeho souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a nejdéle 5 let poté, co zanikl.

 • Naše Nadace usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů, a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

  • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat;
  • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování;
  • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
  • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně;
  • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů;
  • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování a
  • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících poskytování nadačních příspěvků, provozování mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem, zajištění chodu naší Nadace, plnění našich smluvních a právních závazků, zajišťující ochranu a zabezpečení našich systémů a údajů příjemců našich příspěvků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší Nadace tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Informace. Případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, pokud nám jej udělíte.

 • Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu jste možná našli slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit.

  Proto vám pro lepší porozumění na základě našich zkušeností nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít:

  Koncern ČEZ

  Představuje právní vztah mezi více společnostmi Skupiny ČEZ (řízené společnosti), které jsou podrobeny jednotnému řízení ze strany společnosti ČEZ, a. s. (řídící společnost), se kterou díky jednotnému řízení tvoří koncern. Přehled členů Koncernu ČEZ je na webu www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/koncern-cez

  oprávněný zájem

  Zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem nebo obchodním partnerem správce.

  osobní údaj

  Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

  příjemce

  Osoba, které jsou předávány osobní údaje.

  Skupina ČEZ

  Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici na webu www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/o-skupine-cez/profil-skupiny-cez.html

  správce

  Osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;  a může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby jako zpracovatele.

  subjekt údajů

  Živá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.

  účel

  Důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

  zpracování

  Činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

  zpracovatel

  Osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.

   

 • V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo elektronickou zprávou).

 • Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese poverenec.koncern@cez.cz. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

  Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda. Lze ho kontaktovat na adrese ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailu poverenec.koncern@cez.cz. Podrobnosti o dalších možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

  Datum vydání/aktualizace tohoto dokumentu – 6. 6. 2019

Menu:
Copyright 2020 Nadace ČEZ | Všechna práva vyhrazena | www.cez.cz Informace o webu | Nastavení cookies | Mapa stránek