Drobečková navigace

5. 12. 2023

V areálu Techmania vysadili nové duby a javory; podpořili tím místní biodiverzitu

Plzeň - Rozšířit stávající výsadbu stromů v areálu a osadit v něm další oblasti, které momentálně postrádají zeleň bylo hlavním cílem projektu obecně prospěšné společnosti Techmania Science Center v Plzni obnášející usazení do země 23 vzrostlých stromů (11x javor mléč a 12x dub letní). Ty již v současné době zakořeňují na plochách v areálu společnosti. Na realizaci výsadby přispěla Nadace ČEZ částkou 150 000 korun v rámci grantu Stromy. Rozšířená výsadba stromů pomůže snížit prašnost a vylepší mikroklima v areálu, čímž se vytvoří i životaschopný a udržitelný ekosystém.

motivový obrázek

„Stromy budou absorbovat oxid uhličitý a další škodlivé látky, čímž přispějí ke zlepšení kvality ovzduší. Zároveň budou zachytávat srážkovou vodu a nebude docházet k vysušování oblasti. Poskytnou i stín v horkých letních měsících a sníží teplotu okolí, což zvýší komfort v areálu. Součástí projektu je i edukace a osvěta veřejnosti - šíření povědomí o významu ochrany přírody a udržitelného rozvoje, neboť areál je využíván návštěvníky science centra, a to především školními skupinami, zaměstnanci Techmanie, firmami sídlícími v bývalém areálu Škoda a dětmi z Dětských skupin,“ uvedl Vladimír Čeněk, projektový manažer společnosti.  Jak ještě dodal, Techmania se dlouhodobě snaží o zvýšení povědomí veřejnosti o významu ochrany přírody a udržitelného rozvoje. „Vážíme si toho, že správní rada Nadace ČEZ naši žádost podpořila. Vysazením stromů jsme tak mohli zlepšit i estetickou stránku prostoru a rovněž vytvořit útočiště pro místní drobnou faunu.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. „Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně,“ podotýká k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

O grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být ovšem všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více na www.nadacecez.cz), tedy i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace. Od roku 2011 již bylo vysazeno na 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.  

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy