Drobečková navigace

19. 6. 2007

Nadace ČEZ podpořila region Elektráren Tušimice a Prunéřov

Na základě doporučení Elektráren Tušimice a Prunéřov vybrala Nadace ČEZ v grantovém řízení pro 1. pololetí roku 2007 celkem 10 projektů v celkové hodnotě 1 665 000 korun.

Mateřská škola v Jirkově, Smetanovy sady (100 000 Kč), použije darovanou částku na opravu bazénu a modernizaci sauny – protiskluzové dlaždice, pákové baterie, nové lavice v potírně a převlékárně s vybudování přístupu do bazénu i ze zahrady podpoří zdravý životní styl dětí.

Základní škola v Kadani, Chomutovská 1683 (200 000 Kč), za darované finanční prostředky vybuduje Sluníčkovou počítačovou učebnu pro své žáky s 15pracovními stanicemi, její připojení k internetu a propojení ke školní síti se zaměřením na výuku informační a komunikační technologie. Žáci tak dosáhnou základní úrovně informační gramotnosti, získají elementární dovednosti a naučí se ovládat výpočetní techniku a moderní informačních technologie , orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Městská správa sociálních služeb v Kadani, kpt. Jaroš 64 (150 000 Kč), – použila darované finanční prostředky na realizaci projektu „Pozastavme čas….!“, který je zaměřen na skupinu seniorů, ohrožených vytěsněním z ústavů sociální péče do psychiatrických léčeben, nebo specializovaných ústavů, kterých je nedostatek pro trpící Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. Klientům bude poskytnuta větší individuální péče, kterou potřebují.

Mateřská škola v Kadani, Husova 1337 (90 000 Kč), použila darované finanční prostředky na II. Etapu dovybavení školní zahrady pro nejmenší děti mateřské školy, kterým je výměna stávajícího sportovního náčiní za nové, instalace průlezek, dřevěných plastik, tabulí na kreslení a houpaček. To vše podpoří koncepci výchovně vzdělávacího programu školy pro estetické vnímání světa a rozvoj osobnosti každého dítěte.

Základní škola v Chomutově, Heyrovského 4539 (300 000 Kč), nazvala svůj projekt – „Přírodní vědy pro život – integrovaná odborná pracovna pro výuku přírodovědných předmětů“. Finanční prostředky použije na vybudování integrované odborné pracovny k realizaci praktických i teoretických činností ve všech přírodovědných vzdělávacích oborech, a tím zlepší vzdělávací podmínky žáků.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov ve Školní 50 (250 000 Kč), požádala o nadační příspěvek na financování projektu „TIP – Technická Interdisciplinární Pedagogika, jehož mottem je: „Lepší jedenkrát vidět, než desetkrát slyšet“. Projekt umožní realizaci vzdělávání pomocí „mobilní“ počítačové učebny založené na noteboocích, které použijí žáci a studenti ve standardních učebnách při předmětech, které jsou dosud vyučovány tradičními, tedy méně produktivními metodami. Dojde ke zvýšení produktivity vzdělávacího procesu. Sekundárním efektem je i průběžné „srůstání“ žáka, studenta s technologií.

Obec Radonice (175 000 Kč), použije darované finanční prostředky na vybavení posilovny sportovní haly v Radonicích. Podpoří tak sportovní aktivity obyvatel, zejména mládeže jako doplněk k jiným sportům, ale i jako samostatná disciplína, což přispěje k udržení kvality života na venkově.

Tenisový klub Kadaň (150 000 Kč), zateplí budovu sociálního objektu v areálu tenisových kurtů, která slouží jako zázemí pro potřeby klubu. Cílem je dosáhnout tepelně izolačních vlastností sociálního objektu klubu, které by splňovaly zpřísněné normy na tepelné ztráty objektů a zároveň umožnily snížit náklady na vytápění objektu v zimním topném období.

Lyžařský oddíl TJ DNT (200 000 Kč), v katastru obce Háj u Loučné pod Klínovcem zrekonstruuje vlek na sjezdovce Bílý potok na Klínovci. Cílem rekonstrukce je obnova dosluhujícího strojního a elektro zařízení tak, aby splňovalo požadavky kladené na jeho provoz v souvislosti s platností nařízení vlády č. 70/202 Sb. Tato rekonstrukce umožní provozování vleku i po tomto datu za zpřísněných podmínek a dovolí tím zachování stávající činnosti oddílu, zejména mládeže.

Okresní organizaci sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR v Chomutově, Palachova 4881 (50 000 Kč), pomohou darované finanční prostředky zrealizovat projekt „Koník dětem s handicapem“, který poskytuje kondiční a psychorehabilitační jízdy na koních a canisterapii dětem s mentálním a tělesným postižením a kombinovanými vadami. Působení zvířat na handicapované děti navozuje příjemné vjemy, uvolňuje a rozvíjí citový život, sociální integraci a stimuluje k verbální i neverbální komunikaci.Jízdy na koních budou probíhat v chomutovském Podkrušnohorském zooparku v průběhu celého roku 2007. Dětem a jejich rodičům bude k dispozici statek, přičemž se mohou seznámit s domácími zvířaty a s péčí o ně. Terapiie bude poskytována dvakrát v týdnu po dobu čtyř hodin. Tuto činnost zabezpečí canisterapeutka Dana Patočková s balanční fenou Faustou.